//-->
 • Anasayfa
 • Düetmatematik
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Kimya
 • Fizik
 • Dosya Deposu
 • İngilizce
 • FORUM
 • HABERLER
 • İletişim
 • Düetmatematik
 • Düetmatematik CD
 • DüetMatematik Ücret?
 • Düetmatematik YGS
 • Düetmatematik LYS
 • Düetmatematik KPSS
 • Düetmatematik Vatandaşlık
 • Düetmatematik Coğrafya
 • Düetmatematik Geometri
 • 2012 Güncel Sorular
 • Tarih Slaytları
 • DOSYA DEPOSU
 • Matematik
 • Ygs Matematik
 • Lys Matematik
 • Geometri
 • Lise1 Matematik
 • Lise1 Matematik Ders Notları
 • Lise2 Matematik
 • Lise3 Matematik
 • Lise4 Matematik
 • Matematik MANTIK Slayt
 • Temel Sayma Kuralları
 • Anayasa
 • Yürütme
 • Yasama
 • Yargı
 • İdare
 • Türk Hukuk Tarihi
 • Ceza hukuku
 • Yönetim hukuku
 • Toprak hukuku
 • Vatandaşlık hukuk
 • Özel hukuk
 • Yargı örgütü
 • Tanzimat dönemi değerlendirilmesi
 • Vatandaşlık Dersi Notları
 • Avrupa Birliği Kronolojisi
 • Bagımsız özerk Kuruluşlar
 • Anayasa Hukuku
 • Anayasa Çeşitleri
 • Anayasa Yapılması
 • Devlet Şekilleri
 • Devlet
 • Siyasi Partiler
 • İnsan Haklarının Felsefi Gelişimi
 • Türkiyede Anayasal Gelişmeler Slayt
 • Anayasal Kavramlar Slayt
 • 1982 Anayasası Slayt
 • Anayasanın Değiştirilmesi Slayt
 • Demokrasi Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Soru Slayt
 • İdari Hukuk Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • KPSS De Çıkması Muhtemel Sorular!
 • KPSS De Çıkmış Anayasa Soru-Cevap
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi Ve İnsan Hakları
 • Anayasada 100 Soru Ve Cevap
 • KPSS Anayasa>Nokta Atış Sorular
 • Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku İle İlgili Test Soruları
 • Ders Slaytları
 • 1.Dünya Savaşı Slayt
 • 100 Soru İlkeler Slayt
 • İdari Hukuk(Merkez Teşkilatı) Slayt
 • İdari Hukuk II Slayt
 • İdari Hukuk I Slayt
 • Devlet Şekilleri Slayt
 • 1982 Anayasası II Slayt
 • 1982 Anayasası I Slayt
 • Temel Hukuk Kavramları Slayt
 • Ataturk İlkeleri Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Slayt
 • Çikmıs Öss Soruları Slayt
 • Dağılma Fikir Akımları Slayt
 • Data Yayınlar Anayasa Slayt
 • Genel Kavramlar Slayt
 • Olimpiyatlar Slayt
 • Güncel Konular Slayt
 • İdare Hukuku Slayt
 • İhtiyaç Anayasa Slayt
 • İlk Çağ Medeniyetleri Slayt
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatları Slayt
 • İnkilap Öss Slayt
 • İnkilap Tarihi Önemi Slayt
 • İnkilap Tarihi Slayt
 • İnkilap Tarihi II Slayt
 • İnkilaplar Slayt
 • İnkilaplar-İlkeler-Dış Sorun Slayt
 • İntegral Konu Anlatımı Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi II Slayt
 • Karmaşık Sayılar Modülü Slayt
 • Karmaşık Sayılar Slayt
 • Kpss Orta Asya Tarihi Slayt
 • Kurtuluş Savaşı Öss Soruları Slayt
 • Liderlik Tipleri Slayt
 • Limit Ve Süreklilik Slayt
 • Logaritmik fonksiyonlar Slayt
 • Logaritma Fonksiyonlarının Özellikleri Slayt
 • Logaritmik Hesabın Uygulanması Slayt
 • Cumhuriyetin İlanı Slayt
 • Mantık Slayt
 • Mantık I Slayt
 • Mantık II Slayt
 • Mantık III Slayt
 • Matematik Olimpiyat Soru ve Cevapları Slayt
 • Matematik Tanitim Slayt
 • Mevzu Hukuk Test Slayt
 • Mevzu Hukuk Test1 Slayt
 • Mevzu Hukuk Slayt
 • Mondros Ateşkes Ant Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • OGYE Tanıtım Slayt
 • Ortaçağda Avrupa Tarihi Slayt
 • Osmanlı Duraklama Öss Slayt
 • Osmanlı Kültürü Ve Medeniyeti Slayt
 • Osmanlı Kuruluş Devri Slayt
 • Tarihin Tanımı Slayt
 • Tarihi Çağlar Slayt
 • Trablusgarp Slayt
 • Trigonometry Slayt
 • Türev Alma Slayt
 • Türev(çıkmış sorular) Slayt
 • Türk Vatandaşlığı Slayt
 • Vatandaşlık Konular Slayt
 • Zeka Soruları Slayt
 • Basit Eşitsizlikler Slayt
 • Bölme-Bölünebilme Slayt
 • Çember Ve Daire Slayt
 • Çemberde Açılar Slayt
 • Çemberde Uzunluk Slayt
 • Dik Prizmalar Slayt
 • Ebob Slayt
 • Hareket Problemleri Slayt
 • Harfli İfadeler Slayt
 • Havuz Problemleri Slayt
 • Katı Cisimler Slayt
 • Kesir Problemleri Slayt
 • Özel Dörtgenler Slayt
 • Rasyonel Sayılar Slayt
 • DüetMatematik

  YARGI  1.     
  Uyuşmazlık Mahkemesi’nin görevi nedir?
   
           Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmektir.
  2.      Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı kimdir?
   
           Adalet bakanıdır.
  3.      Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini kim seçer ve nasıl seçilir?
          Kurulun başkanı adalet bakanıdır. Adalet Bakanlığı müsteşarı Kurul’un tabii üyesidir. Kurulun 3 asıl ve 3 yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulu’nun, 2 asıl ve 2 yedek üyesi Danıştay Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri 3’er aday içinden cumhurbaşkanınca 4 yıl için seçilir.
  4.      Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı nereye itiraz edilir?
           Kurul kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Başka hiçbir yere başvurulamaz.
   
  5.      Sayıştay kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir mi?
           Hayır, başvurulamaz.
   
  6.      Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda hangisinin kararı esas alınır?
   
           Danıştay’ın kararı esas alınır.
   
  7.      Sayıştay’ın görevleri nelerdir?
   
           Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak
           Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak
           Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması.
   
  8.      10 yıl yasağı nedir?
   
           Anayasa Mahkemesi’nin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.
           Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. İptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
           Anayasa Mahkemesi bir kanun veya KHK’nin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
           İptal kararları geriye yürümez.
           Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi 1 yıla kadar erteleyebilir.
  9.      Somut norm denetimi nedir?
   
           Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya KHK’nin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
           Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
           Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır.
   
  10.  Hangi yargı organları yüksek mahkeme niteliğindedir?
   
           Anayasa Mahkemesi
           Yargıtay
           Danıştay
           Askeri Yargıtay
           Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
           Uyuşmazlık Mahkemesi
           Sayıştay
   
  11.  Hangi yargı organı yüksek mahkeme niteliğinde değildir?
   
           Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
   
  12.  Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir?
   
           Kanun, KHK ve TBMM içtüzüğü
   
  13.  Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
   
           Yüksek Askeri Şura kararları
           Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
           Sıkıyönetim komutanının kararları
           Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
           Memura verilen uyarma ve kınama cezaları
   
  14.  Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?
   
           Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi
           Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi
           Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması
           Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması
   
  15.  Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
   
           1982 Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcut düzenlemeyi uygular.
   
           Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeler ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
   
           Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi’nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
           Hakimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar.
  YARGI ORGANLARI
   
  ANAYASA MAHKEMESİ:
   
           Yargıtay’dan 2 asıl, 2 yedek
           Danıştay’dan 2 asıl, 1 yedek
           Askeri Yargıtay’dan 1 asıl
           Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden 1 asıl
           Sayıştay’dan 1 asıl
           YÖK üyesi olmamak şartıyla yükseköğretim kurumları üyesi 1 asıl
           Üst kademe yöneticileri, avukatlardan 3 asıl, 1 yedek olmak üzere 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşur.
   
  Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerini;
   
           Esas bakımından denetleyemez.
           Şekil bakımından denetleyebilir.
           Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tam sayısının 1/5’i kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 10 gün içinde iptal davası açabilir.
   
  Not: Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetlenmesi, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır.
   
  Anayasa Mahkemesi, kanunları;
   
           Esas ve şekil bakımından denetleyebilir.
           Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları, TBMM üye tam sayısının 1/5’i kanunun Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir.
   
  Not: Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususu ile sınırlıdır.
   
  Anayasa Mahkemesi, KHK’leri;
   
           Esas ve şekil bakımından denetleyebilir.
           Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları, TBMM üye tam sayısının 1/5’i kanunun Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir.
   
  Anayasa Mahkemesi, TBMM iç tüzüğünü;
   
           Esas ve şekil bakımından denetleyebilir.
           Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi grupları, TBMM üye tam sayısının 1/5’i kanunun Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilir.
   
  ÖNEMLİ NOT: Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK’lerin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılamaz.
  YARGITAY:
           Birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.
   
           Yargıtay birinci başkanı, birinci başkan vekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
   
           Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve cumhuriyet başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği 5’er aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilirler.
   
  DANIŞTAY:
   
           Danıştay üyelerinin ¾’ü birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, ¼’ü ise nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
   
           Danıştay başkanı, başsavcı, başkan vekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
   
   
  ASKERİ YARGITAY:
   
           Askeri Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hakimler arasından Askeri Yargıtay Genel Kurulu’nun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği 3’er aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir.
           Askeri Yargıtay başkanı, başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları, Askeri Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
   
   
  ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ:
   
           Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin askeri hakim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askeri hakimler arasından her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden; hakim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığı’nca her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir.
   
           Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla 4 yıldır.
   
           Mahkemenin başkanı, başsavcı ve daire başkanları, hakim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ:
           Uyuşmazlık Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ile düzenlenmiştir. Başkanlığını Anayasa Mahkemesi tarafından görevlendirilen bir üye yapar.
  HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU:
   
           Kurulun başkanı adalet bakanıdır.
   
           3 asıl, 3 yedek üye Yargıtay Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri 3’er aday içinden,
   
           2 asıl, 2 yedek üye Danıştay Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri 3’er aday içinden 4 yıl için cumhurbaşkanınca seçilir.
           Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun tabii üyesidir.
   
           Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
   
           Hakim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etme görev ve yetkisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nundur.
   
  SAYIŞTAY:
   
           Kuruluş kanunu ile seçimi yapılır.
   
           Sayıştay bir hesap mahkemesidir.
   
           2005 Anayasa değişikliğine göre; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yapmakla görevlendirilmiştir.
   
           2005 Anayasa değişikliğine göre; mahalli idarelerin de hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılacaktır.
   
           Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler.
   

  Tarih
 • Tarihe Giriş
 • Yardımcı Bilimler
 • Tarih Öncesi Devirler
 • Takvim
 • İlkçağ Tarihi
 • Suriye Filistin Uygarlığı
 • İran Medeniyeti
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Diğer Türk Boy ve Devletleri
 • İslam Tarihi
 • İslam Öncesinde Dünya
 • Peygamberimiz Dönemi
 • Dört Halife Dönemi (632-661)
 • Emevi,Abbasi Ve Endülüs Emevi Devletleri
 • Türk-İslam Tarihi
 • Selçuklular
 • Beylikler
 • Kültür Ve Medeniyet
 • Toplum ve Sosyal Hayat
 • İlim-Kültür-Sanat ve Edebiyat • Genel
 • Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama
 • Ygs-Lys Puan Hesaplama
 • Online Fotoğraf Düzenleme
 • Hayvanlarda Düşünme Yetisi Zeka Var Mı?
 • Dünyanın En Büyük İnsanı Kimdir?
 • Matematik Ve Yaşam
 • Allah Kelimesi Ve 19
 • Beyin mi Bilgisayar Mı?
 • Bunları Biliyormuydunuz?
 • İcatlar Kronolojisi
 • İnkılap Tarihi Kronolojisi
 • Türk-İslam Dünyası'nda Cebir
 • Paradokslar
 • Matematik Zeka Soruları1
 • Mısırda Cebir
 • Matematikçinin şiiri
 • Aritmetiğin Hataları
 • Temel Bir Aritmetik Yapıtı
 • Bütün Kuralların İstisnaları Vardır
 • Doğru Parçası Paradoksu
 • Matematik Kendini Saklamaz
 • Mükemmelimsi Sayılar
 • Tangram Şekilleri Slayt
 • Alanlarına Göre Yapılan İnkılaplar
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatı
 • Matematik Zeka Soruları2
 • Matematik Zeka Soruları3
 • Parmaklarla Saymanın İlk Biçimi
 • Tabiattaki Sayılar
 • Yollardaki Kapaklar Neden Yuvarlaktır?
 • BASİT ŞAŞIRTMACALAR
 • Collatz Teoremi
 • e SAYISI
 • Matematiği Öğretme Yolları
 • Matematik Müfredatını Kullanmak İçin 10 Altın Kural
 • Poincare Varsayımı
 • Tıp ve Mantık
 • Beklenmeyen İdam Paradoksu
 • Çarpma Hileleri
 • Fraktallar ve Eğrelti Otu
 • Matematiğin Dili
 • Matematik Nasıl Gelişti
 • Sayma Sistemleri
 • Yalancı Paradoksu ve Otoreferans
 • Bir Evin Değerini Bulma
 • Çizginin Büyücüsü
 • Gerçek Hayattan
 • Matematiğin Doğuşu
 • Matematik Nedir, Ne Değildir?
 • Origami Nedir?
 • Saymanın Tarihi
 • Yapmak Akla Zarar
 • Matematik Zeka Soruları4
 • Bir Sayı Tut
 • Depremin Matematiği
 • İlginç Kaza
 • Matematiğin Hayatımıza Katkıları
 • Matematiksel Düşünce
 • Paradoksların Çözümü
 • Sıfır Deyip Geçme
 • Yaş Bulma Oyunu
 • Karışık Slaytlar
 • Stres Slayt
 • Aşk Slayt
 • Manzara Slayt
 • Beni Ara Slayt
 • Benzeyen Slayt
 • Bizim Hikayemiz Slayt
 • lginç Slayt
 • Cem Yılmaz Slayt
 • Çocuğunuzla İlgili Slayt
 • Hayat Slayt
 • Kağıttan Şekiller Slayt
 • İlginç Resimler Slayt
 • Fakirlik Slayt
 • Geometrik Cisimlerin Döndürülmesi
 • Gülelim Slayt
 • Gizli Resimler Slayt
 • Hayattan Slayt
 • İlizyon Slayt
 • İnadına Yaşamak Slayt
 • İsrail Gerçeği Slayt
 • İstanbul Slayt
 • İstatistik ve Grafikler Slayt
 • Karadenizli Slayt
 • Kaynana Slayt
 • Kazlar Slayt
 • Lağımcı Slayt
 • Mutluluk Slayt
 • Ne İsteriz Slayt
 • Öss Motivasyon Slayt
 • Sayı Bulma Oyunu
 • Sigara Slayt
 • 7 Saniye Slayt
 • Sihirli Sekiz Slayt
 • Temel Slayt
 • Tibet Testi Slayt
 • Size Öneriler Slayt
 • Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmelerle İlgili Test Slayt
 • Venedikli Marangoz Slayt
 • Uzay Slayt
 • WC Slayt
 • Yunuslar Slayt
 • Yurdumdan Slayt
 • Zoom Slayt
 • Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve Organizasyonlar Slayt
 • 3d Sokak Resimleri Slayt
 • Başarıya Adanma Slayt
 • Benim Dozerim Slayt
 • Beyin Çıtırtısı Slayt
 • Bilgisayar Olimpiyatı Slayt
 • Bilgisayarın Gerekliliği Slayt
 • Büyük ve Olumlu Düşünme Slayt
 • Çeçenistan Slayt
 • Bir İş Yerinde Etkili İletişim Slayt
 • Çocuğu Anlamak Slayt
 • Çocuk Terbiyesi Slayt
 • Deli Dana Slayt
 • Dengeli Beslenme Slayt
 • Deprem Ve İnsan Slayt
 • Dünya Hayatının Gerçeği
 • Güzel Yaşamak Slayt
 • Hayir Demek Çözum Değil Slayt
 • Hedef Belirleme Slayt
 • Hızlı Okuma Teknikleri Slayt
 • İletişim Semineri Slayt
 • İlk Yardım Slayt
 • İnsan Değerlendirme Slayt
 • İnternet Slayt
 • İrşatekseni Slayt
 • İzmir Hakkında Slayt
 • Kare Üzerinde Düşünce Oyunu Slayt
 • Kitap Okuma Slayt
 • Kitap Slayt
 • Komik Slayt
 • Kur'an İnsanı Slayt
 • Okul Dönemi Slayt
 • Olimpiyatlara Nasıl Çalışılır Slayt
 • Olumlu Düşünme Slayt
 • Olumlu Düşünmek Slayt
 • Pdr Slayt
 • Performans Değerlendirme Slayt
 • Program Geliştirme Slayt
 • Savaşçı Slayt
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Slayt
 • Söz Söyleme Slayt
 • TEFEKKÜR-MERHAMET-TEVHİD
 • Toplantı Yönetimi Slayt
 • Verimli Bir Toplantı Nasıl Yapılır Slayt
 • Verimli Ders Çalışma Slayt
 • Yapay Zeka Slayt
 • Yüksek Performansa Ulaşma
 • Zamanın Yönetimi Slayt
 • Banka Kartından(ATM) Ng Yükleme
 • Tasarruf Slayt
 • Flaşı Dolu Olduğu Halde Boş Görünenler Girin
 • AirSoft Artık Türkiye'de
 • => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=